สถิติรถยนต์จดทะเบียนใหม่ จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง (หน่วย คัน)

ประเภท
เลือกปี
เลือกเดือน
ลำดับที่ Year Month ICEV HEV & PHEV BEV Not Specific Total xEV Total
นิยามคำศัพท์ และอักษรย่อ
Any Electric Vehicle (xEV) เป็นคำเรียกรวมๆ ถึงรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

Battery Electric Vehicle (BEV) รถที่มีมอเตอร์ทำงานเพื่อขับเคลื่อนแทนการทำงานของเครื่องยนต์ โดยประจุไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานภายนอก (เสียบปลั๊ก) หรือ รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี

Bus รถโดยสาร

Hybrid Electric Vehicle (HEV) รถที่มีมอเตอร์ โดยอาจทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือทำงานควบคู่กับเครื่องยนต์ หรือ เรียกว่า รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสม หรือ รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด

Internal Combustion Engine Vehicle รถที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในทำงานเพื่อขับเคลื่อน

Mini MPV รถยนต์สีล้อขนาดเล็ก หรือ รถยนต์สีล้อเล็กรับจ้าง (รย.7)

Motorcycle รถจักรยานยนต์
ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12)
รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รย.17)

Not Specific รถยนต์ไม่ระบุเครื่องยนต์ในข้อมูลจดทะเบียน

Passenger Car and Pickup Truck รถยนต์นั่งและรถกระบะ
ประกอบด้วย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิด 7 คน (รย.1)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด (รย.5)
รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รย.6)
รถยนต์บริการธุรกิจ (รย.9)
รถยนต์บริการทัศนาจร (รย.10)
รถยนต์บริการให้เช่า (รย.11)

Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) รถที่มีมอเตอร์ทางานควบคู่กับเครื่องยนต์และสามารถประจุไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานภายนอก (เสียบปลั๊ก) ได้ หรือ รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสมแบบเสียบปลั๊ก หรือ รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด

Three Wheelers รถยนต์สามล้อ
ประกอบด้วย รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล (รย.4)
รถยนต์รับจ้างสามล้อ (รย.8)

Truck รถบรรทุก