Light Duty Vehicle (จำนวนคัน)

เลือกประเภท
เลือกปี
เลือกเดือน
ลำดับที่ ประเภท ICEV HEV & PHEV BEV Not Specific Total xEV Total