สถิติปริมาณการส่งออกรถยนต์

เลือกปี
เลือกไตรมาส
เลือกเดือน
ถึงปี
ถึงไตรมาส
ถึงเดือน
ลำดับที่ ปี เดือน/ไตรมาส Asia Australia,NZ & Other Oceania Middle East Africa Europe Central & South America North America Others รวม
Passenger Car Pick up PPV Other Total Passenger Car Pick up PPV Other Total Passenger Car Pick up PPV Other Total Passenger Car Pick up PPV Other Total Passenger Car Pick up PPV Other Total Passenger Car Pick up PPV Other Total Passenger Car Pick up PPV Other Total Passenger Car Pick up PPV Other Total
นิยามคำศัพท์ และอักษรย่อ
Any Electric Vehicle (xEV) เป็นคำเรียกรวมๆ ถึงรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

Battery Electric Vehicle (BEV) รถที่มีมอเตอร์ทำงานเพื่อขับเคลื่อนแทนการทำงานของเครื่องยนต์ โดยประจุไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานภายนอก (เสียบปลั๊ก) หรือ รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี

Bus รถโดยสาร

Complete Build Unit (CBU) รถที่ผลิตสำเร็จแล้ว (หน่วยเป็นคัน)

Complete Knock-Down (CKD) ชิ้นส่วนรถแบบครบชุดสมบูรณ์ (หน่วยเป็นชุด)

Double cab รถกระบะ ที่มี 4 ประตู ด้ำนหลังเป็นกระบะสำหรับบรรทุกสัมภาระ

Hybrid Electric Vehicle (HEV) รถที่มีมอเตอร์ โดยอาจทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือทำงานควบคู่กับเครื่องยนต์ หรือ เรียกว่า รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสม หรือ รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด

Passenger Car and 1 Ton Pickup Truck รถยนต์นั่ง และรถกระบะ 1 ตัน
ประกอบด้วย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิด 7 คน (รย.1)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด (รย.5)
รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รย.6)
รถยนต์บริการธุรกิจ (รย.9)
รถยนต์บริการทัศนาจร (รย.10)
รถยนต์บริการให้เช่า (รย.11)

Pick-up Passenger Vehicle (PPV) รถกระบะ ที่มี 4 ประตู และมีห้องโดยสารปิดทึบทั้งคัน หรือเรียกว่า รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก

Pick-up truck รถที่มีกระบะขนาดบรรทุก 1 ตัน หรือเรียกว่า รถกระบะ 1 ตัน หรือ รถกระบะ หรือ รถปิกอัพ ประกอบด้วยรถประเภท Single cab, Space cab, Double cab และ PPV

Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) รถที่มีมอเตอร์ทางานควบคู่กับเครื่องยนต์และสามารถประจุไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานภายนอก (เสียบปลั๊ก) ได้ หรือ รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสมแบบเสียบปลั๊ก หรือ รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด

Single cab รถกระบะ ที่มี 2 ประตู ด้านหลังเป็นกระบะสำหรับบรรทุกสัมภาระ

Truck รถที่มีกระบะขนาดบรรทุกมากกว่า 1 ตัน หรือ รถบรรทุกขนาดใหญ่

Van รถตู้